Kontak Jurnal

Alamat Surat Menyurat

PTMKR - BATAN, Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta Selatan 12440, Po.box 7043 JKSKL

Kontak Utama

Dr. Mukh. Syaifudin
PTMKR - BATAN
PTMKR - BATAN, Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta Selatan 12440, Po.box 7043 JKSKL
Telepon: 7513906
Email: ptmkr@batan.go.id

Kontak Dukungan

Setyo Rini, SE
Telepon: 7513906
Email: ptmkr@batan.go.id